facebook

ДепартаментИнформатика

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Марин Маринов

Проф. Марин Ласков Маринов е роден на 13.04.1949 г. в гр. Варна. Завършва висше образование по математика в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет, където по-късно е редовен аспирант и защитава докторска дисертация на тема „Изследване на решенията на граничните задачи за общи параболични системи в неограничени области“, за което му е присъдена научно-образователна степен „ доктор“ по научната специалност 01.01.05 Диференциални уравнения. През 1987 г. се хабилитира по същата научна специалност като „старши научен сътрудник II степен“ от Висшата атестационна комисия при Министерски съвет на Република България.

 

Още от основаването на департамент Информатика в НБУ става хоноруван преподавател по диференциални уравнения и математически анализ. От 2004 г. е назначен на основен трудов договор в НБУ. През 2015 г. е избран за професор в научно направление 4.5. Математика по специалност Математическо моделиране и приложения на математиката. Заемал е два мандата длъжността Декан на Магистърския факултет и един мандат Зам.-Ректор по учебната дейност.

 

Като преподавател в Нов български университет проф. Маринов чете широк кръг математически дисциплини: увод в математическите методи и понятия, линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, висша математика със система за символно смятане, математически модели със система за символно смятане, линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане, приложна математика за икономисти, общообразователен университетски курс по математика и др. Проф. Маринов е пионер в изграждането на математическите университетски курсове  с използване на системата за символно смятане Математика не само у нас, но и в чужбина. Той има издадени девет учебника, като един от тях „Матрично смятане с МАТНEMATICA”, издаден от НБУ, предлага разгърнати иновативни и по-ефективни методи за изграждане на обучението по алгебра със системата за символно смятане Mathematica.

 

Проф. Маринов чете дисциплини, които са традиционно трудни за студентите. Въпреки това той намира подходящи похвати да ги увлича, мотивира и развива. Винаги е получавал отлични оценки от анкетирането в рамките на системата за качество и нееднократно е бил в топ-листата на преподавателите.

 

Проф. Маринов е автор на над осемдесет публикации у нас и в чуждестранни издания.   

 

Най-силните му постижения са в следните пет области:

 

  • Общи параболични системи, където изследва проблема за временно-пространствената структура на решенията и обобщава теоремата на Теклинг за решения на общи параболични системи.
  • Израждащи се нелинейни параболични уравнения, където разработва метод за изследване на качествените свойства на решенията.
  • Хиперболичните уравнения и системи. Има получени нови резултати относно глобалното съществуване на решение на задачата на Коши за хиперболично уравнение с нелинейност в младшите членове. Изследва критичния случай, когато глобалното съществуване на решение зависи от големината на началните данни. Намира условие за глобалното съществуване на решение, с което допълва класическото условие на С. Клайнерман (“nul-condition”) за глобално съществуване и единственост на решението на задачата Коши с малки начални данни. Други резултати в направлението са свързани с изследване на разпространяването на пукнатина в нееднородна пиезоелектрична пластинка при външни въздействия. Тези изследвания имат интердисциплинен характер.
  • Доказва основните теореми, изграждащи теорията на G- сходимостта за нелинейни параболични оператори и изследва усредняването на при нелинейните параболични задачи.
  • Интегриране на новите информационни технологии в преподаването на математика на университетско равнище. Очертани са идеи за използване на системата за символно смятане Mathematica в преподаването по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, вероятности и статистика. С тези резултати проф. Маринов  преодолява консерватизма в преподаването на математика на университетско равнище и въвежда компютърно средство, което позволява  чрез несложно програмиране да се усвоява сложна математическа материя. С това той прокарва нова линия в българското университетско образование по математика и не само.

 

Монографичният труд „Нелинейни параболични уравнения. G-сходимост и качествени свойства на решенията“ доразвива резултати от изследвания на нелинейни параболични уравнения от произволен ред и израждащи се параболични уравнения от втори ред. Тези резултати са публикувани в 23 публикации в рецензирани и реферирани издания с импактфактор.

 

Резултатите на проф. Маринов са забелязани от научната колегия, свидетелство за което са множеството забелязани цитирания и публикации в издания с импакт фактор.

 

Проф. Маринов е  бил два мандата Декан на МФ и втори мандат Зам.-Ректор по учебната дейност. В качеството си на участник в управленската дейност на университета той създаде поредица от нормативни документи, свързани с учебния процес. Изцяло негово предложение е и системата за докторските програми. Той е инициатор и активен участник в създаването на нови бакалавърски и магистърски програми към департамент Информатика.