facebook

ДепартаментИнформатика

доц. д-р Петя Асенова

доц. д-р Петя Асенова

Доц.  д-р Петя Асенова завършва бакалавърска степен по изчислителна математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и две магистърски степени по математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и по информатика във ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски“. Докторска дисертация защитава в Академията за образование на Русия. Работи в института по образование към Министерството на образованието и науката, където е научен секретар.

От 1998 г. се включва като хоноруван преподавател в НБУ, а от 2001 г. преминава на основна работа в университета, където работи до 2021 г. След това продължава като хоноруван преподавател. Двадесет  години  от своята дейност Петя Асенова отдава на развитието на департамент „Информатика“.  Заедно със свои студенти създава първата в НБУ система за електронно обучение ВЕДА. Директор е на няколко бакалавърски и магистърски програми. Създател е на ключови за департамента програми като бакалавърската програма „Мрежови технологии“ и магистърската програма по Управление на проекти по информационни технологии. Инициира създаването на бакалавърската програма  „Информационни технологии“ и участва в проектиране на модула за компютърни игри. Като резултат от проект по ОП Управление на човешките ресурси, чийто ръководител е, въвежда обучение чрез проекти. Идеята се вгражда в практиките на студентите през третата учебна година, където те разработват групови проекти по подобие на работата в ИТ компания. 

Доц. Петя Асенова чете редица курсове в НБУ: математика, дискретна математика, обработка на данни в образователни изследвания, училищен курс по информатика, увод в информационните технологии, уеб дизайн, основи на информатиката и др. Тя е дългогодишен ръководител на департамент „Информатика“ – четири мандата. Била е Декан  на Бакалавърски факултет. Ръководител е на 4 защитили докторанти.

Участвала е в над 10 международни проекти, на част от които е била инициатор и ръководител. Един от основните автори е на Националната стратегия по ИТ в образованието (1997 г.) и на Националната стратегия на Република България за развитие на информационното общество (1998).  Автор е на над 120  публикации в български и чуждестранни издания и на 15 учебника за средните училища и университетите. Тя, заедно с проф. Румен Стайнов (Университет по приложни науки на Фулда, Германия) и проф. Таня Златева, и проф. Владимир Златев (Университета на Бостън, САЩ), са създатели на международната конференция Computer Science and Education in Computer Science (CSECS), която е форум не само за споделяне на научни резултати, но и за генериране на идеи в образованието и изследванията, довели до продуктивно междууниверситетско сътрудничество.