facebook

ДепартаментИнформатика

доц. д-р Николай Киров

доц. д-р Николай Киров

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1967-1970: Ученик в Политехническа гимназия, Мездра
1970 - Средно образование с отличен успех и златен медал, приет за студент от олимпиада по математика
1972-1977: Студент във Факултет по математика и механика (сега ФМИ) на Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ).
1975 - Бакалавър по Приложна математика
1977  - Магистър по Математическо моделиране
1978-1981: Докторант, ФМИ на СУ
1981 - Доктор по Изследване на операциите
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
1977-1978: НИППИЕС "Енергопроект", София, математик
1978-1991: Гост-асистент в СУ
1981-1995: Институт по математика и информатика (ИМИ) на БАН, математик, научен сътрудник III, II, I ст.
1995-1999, 2003-2004: Ст.н.с. (сега доцент) по Изследване на операциите в ИМИ
1996-1999: Ръководител на секция "Екстремални задачи" в ИМИ
1998-2005: Гост-доцент по информатика в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград (ЮЗУ)
1999-2003: Доцент по информатика в Бургаски свободен университет (БСУ)
2002-2004: Гост-доцент по информатика в Нов български университет (НБУ)
2004-2021: Доцент по информатика в НБУ

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ
1991-1994: Договор с МОНК ММ-58/91 на тема "Компютърно моделиране и изследване на динамични системи и странни атрактори" - ръководител
1998-2002: Договор с МОН ММ-807/98 на тема "Достижими множества на диференциални включвания" - ръководител
2008-2011: Договор  DO-02-273 с НФНИ "База данни за широкоъгълни астрономически плаки - развитие и интернет достъп" - участник
2008-2012: Договор DO-02-275  с НФНИ "Астроинформатика" - участник
2009-2013: Договор DTK 02/54 с НФНИ "Информационни технологии за представяне на български народни песни със звук, ноти и текст" - ръководител

 РАБОТА В ЧУЖБИНА:
1993 (8 м.) - Гост-професор в Университета на Южна Каролина, САЩ за научна работа: "Компресия на образи посредством апроксимация с "вълнички""
1998 (3 м.) - Гост-професор в Института по анализ и числени методи на Магдебургския университет "Ото фон Гюрике" - работа по проект на фондация Фолксваген" на тема: "Итеративни методи за задачи за конвекция-дифузия"
2005 (2 м.) - Специализация в Национален център за научни изследвания Демокритос, Атина на тема: “Разпознаване на думи в сканирани стари документи” по Мария Кюри проект KT-DigiCult-BG "Knowledge Transfer for Digitisation of Cultural and Scientific Heritage in Bulgaria"
2010-2012 (6 м.) - Работа в Астрономически институт на Потсдам по двустранен договор STE 710/6-1, 2009-11-20 между БАН и DFG на тема "Дигитализация на астрономически плаки"

УЧАСТИЯ В ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ И ДОГОВОРИ
1979-1989: Решаване на оптимизационни задачи във връзка с планирането и експлоатацията на преносната електрическа мрежа (8 разработки)
1982-1990: Разработване и прилагане на научен и учебен софтуер за оптимизация (5 договора)
1985-1990: Работа по проекта ОПТИМА "Моделиране на бойни действия"
1990-2008: Предпечатна подготовка на математически книги и списания (сп. Сердика, сп. Математика и математическо образование, сп. Доклади на БАН, проект Jahrbuch и др.)
1991-2001: Участие в Математически колектив за компютърна обработка на изборните резултати (парламентарни избори през 1991, 1994, 1997 и 2001; президентски избори през 1992 и 2001 г.; местни избори през 1995 и 1999 г.)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Основни курсове:
Програмиране (ЮЗУ, БСУ, на български и английски в НБУ)
Обектно-ориентирано програмиране (ЮЗУ, БСУ, на български и английски в НБУ)
Структури от данни (ЮЗУ, БСУ, на български и английски в НБУ)
Състезателно програмиране (НБУ)
Други курсове:
Математика за географи (ГГФ на СУ)
Математическо оптимиране (ГГФ на СУ)
Интерфейс за оптимизация (ФМИ на СУ)
Въведение в хаотични динамични системи (ФМИ на СУ, НБУ)
Програмиране и числени методи (Технически университет, София)
Информатика (БСУ)
Програмиране и структури от данни (ЮЗУ, БСУ)
Програмиране и използване на компютрите (БСУ)
Информационни системи и технологии (БСУ)
Операционни системи (ЮЗУ)
Програмиране за напреднали (НБУ)

СТУДЕНТСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ
2002-2004, ЮЗУ; 2006-2020, НБУ: Ръководител на семинари и школи за подготовка на отбори за участия в състезания
2002, БСУ; 2003, 2004, ЮЗУ; 2006, 2013, 2015-2020, НБУ: Организатор на състезания (13 състезания)
2002-2020: Ръководител на студентски отбори на национални състезания (27 състезания)
2003, 2004, ЮЗУ; 2011-2013, 2017-2019, НБУ: Ръководител на студентски отбори на международни състезания (8 състезания)

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И ПУБЛИКАЦИИ
1977-2010: Моделиране и оптимизация на реални процеси и системи
(13 публикации, цитирания)
1981-1985: Изпъкнали оператори
(3 публикации,  22 цитирания, конференция по покана в Монреал,  дисертация)
1989-2021: Преподаване и студентски състезания по програмиране
(13 публикации,  4 конференции)
1991-1994 Хаотични динамични системи и странни атрактори
(4 публикации,  5 цитирания)
1991-2006: Числени методи, диференциални уравнения, оптимално управление
(7 публикации,  13 цитирания)
1991-2018: Астрономия и астроинформатика
(15 публикации,  18 цитирания, 10 конференции)
2003-2017: Информационни технологии за представяне на български народни песни
(5  публикации,  10 цитирания, 4 конференции)
2005-2009: Търсене в сканирани текстови документи
(7 публикации,  35 цитирания, 4 конференци)

ПОДДЪРЖАНИ В ИНТЕРНЕТ ДАННИ
2001-2021: Николай Киров - CV, преподаване, публикации
http://nikolay.kirov.be/
2000-2о21: Сайтове на водените курсове в СУ, ЮЗУ, БСУ и НБУ
http://nikolay.kirov.be/teach_bg.html
2002-2021: Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)
http://nikolay.kirov.be/rsop/index.html
2013: Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия
http://nikolay.kirov.be/2013/folk/book.html
1990-2021: Да запазим богатството на народния език от Мездренския край
http://nikolay.kirov.be/mountains/mezdra.html