facebook

ДепартаментИнформатика

доц. д-р Емил Стоилов

доц. д-р Емил Стоилов

Доц. д-р Емил Стоилов е роден през 1948 година в София. През 1967 година завършва Техникум по автоматика, придобивайки квалификация електротехник. Висшето си образование завършва през 1974 година във Варшавския технически университет , факултет по Фина механика, като получава образователна степен Магистър инженер по Автоматика. Докторската си дисертация защитава през 1977 година във Варшавския технически университет, факултета по Електроника. Тя е на тема „Алгоритми за координиране при някои неизпъкнали задачи на Йерархическото управление“. След завръщането си в България работи последователно в Института по изчислителна техника, Института по съобщителна промишленост, Института по техническа кибернетика и роботика на БАН. В последния институт е заемал такива длъжности като главен инженер, научен сътрудник, Старши научен сътрудник втора степен, ръководител на секция по компютърни мрежи, научен секретар на института. От 2006 година заема длъжността доцент В Нов Български Университет и преподава в областта на компютърните мрежи. Основните му курсове са по Компютърни архитектури, Мрежови архитектури, TCP/IP мрежи, Маршрутизация, Мрежов хардуер, Проектиране на мрежи и някои други специализирани курсове. Интересите му са главно в областта на компютърните мрежи, телекомуникациите и йерархичните системи за управление. Има над 20 публикации в реномирани международни списания. Участвал е в множество международни симпозиуми. Автор е на 7 изобретения в областта на компютърната техника