facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

pexels-cottonbro-studio-8721339_678x410_crop_478b24840a
16.06.2023 14:40

Публична лекция „От Интернет на нещата към облака и виртуалната реалност“

From Internet of Things to the Could and Virtual Reality

Корпус 2, зала 702
Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
доц. д-р Росица ГолеваУчастници:
преподаватели от департамент Информатика, студенти от курсове в департамента и всички желаещи да чуят новости в областта


Актуалната тема за приложението на информационни и комуникационни технологии и решения за създаване на цифрови модели на реални обекти във виртуална среда ще бъде представена на публичната лекция от доц. д-р Росица Голева. Добрият начин на живот и околната среда в съвременния свят стават все повече взаимно свързани. Топенето на ледовете, резултат от глобалното затопляне, бурите, горските пожари са все по-чести явления. Същевременно при процесът на цифровизация се появяват нови технологии като тези за създаване на цифрови виртуални модели, които позволяват изследване на процесите и предсказване на бедствия и аварии. Много работи са посветени на горските пожари през последните години и част от тях показват симулация на пожари. В настоящата презентация се показва решение с Интернет на нещата, което предава данни към облак и цифров модел. При експериментите е използван нов сензор за следене на параметри на околната среда, който е интегриран с дрон. Така наблюдаваните параметри се предават към база данни на сървър локално и в облака като част от данните се измерват в реално време, а част от данните се измерват в близко до реално време. Цифровият модел на района се поддържа от пресни данни от реалния обект, а липсващите данни в цифровия модел се симулират. С прилагане на алгоритми за анализ и оценка и симулации в цифровия модел се предсказват събития, вкл. бедствия и аварии.

Технологията е приложена и за създаване на цифров модел на персонална среда за живот.

The lecture of Associate Professor Rossitza Goleva demonstrates how information and communication technologies and solutions could be implemented in the creation of the digital twins of real objects. Long-term well-living is highly correlated to the level of environmental studies. Arctic ice melting, global warming, storms, and forest fires occur more and more often. In the process of digitalization of life, a new technology of digital twins is becoming appropriate for better studies and prediction of disasters. Many papers and projects have been focused on wildfires last decade and some of them present the idea of forest fire simulation. In this work, we present an IoT-cloud-digital twin solution where a new sensor for environment sensing is developed, integrated with the drone observations of the area, and feeding the database on the server locally and in the cloud with fresh data from the observation. All data collected in real-time, near-real-time, and non-real-time feed a digital twin model where the fires are simulated. The unique combination of real data and simulated data in the virtual environment allows better prediction of disasters, coordination in prevention procedures, and clear analyses of the risk for the environment and citizens.

The technology is implemented also in personal living environment modeling.

 

 

Основни изследователски интереси в областта на: Комуникационни мрежи и протоколи, облачни технологии, теория на телетрафика и масовото обслужване, моделиране на сложни системи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Технологии открай докрай, качество на обслужването и качество на възприемането на информация, статистически анализи на сложни системи.

Преподавателски интереси в областта на: Операционни системи, облачни технологии, комуникационни мрежи и протоколи.

Образование:

Tехнически университет София (Висш машинно електротехнически институт)

Членство в организации: IEEE